sme-cluster

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

 เมื่อวันพฤหัส ที่  24 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร  ศาลากลางชั้น 7  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี