พัฒนาเครือข่ายสมุนไพร

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ศรีสะเกษ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0

เมื่อวันที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข-ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

 

นายวรรณา จันทร์หอม ตำแหน่ง รองประธานกลุ่ม ผักไหม


  ความคาดหวัง : “ขอขอบคุณหน่วยงานจาก สสว. และ มทร. ธัญบุรี ที่มาให้ความรู้ด้านการจัดการดินและนำ้ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขด้านการเกษตรให้ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

 


 

นายอนุชิต ม่วงอ่อน ประธานกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และพันธ์ข้าว ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ


  ความคาดหวัง : “ขอขอบคุณหน่วยงานจาก สสว. และ. มทร. ธัญบุรีที่มาให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำและดิน. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรในการปรับปรุงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ทันสมัยต่อไป”

 


 

นายเศรษฐา ชินวงค์ สมาชิกกลุ่มเกษตรรักบ้านเกิด บ้านด่าน


  ความคาดหวัง : “ผมต้องการให้หน่วยงานจาก สสว. และมทร. ธัญบุรี ช่วยสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุน การผลิต และวิธีการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น”

 


 

นายสุธรรม ป้องกัน ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนศรีสะเกษ


  ความคาดหวัง : ” ผมคาดหวังให้ทาง สสว. และมทร. ธัญบุรี ช่วยอบรมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนต่ำให้เชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในการผลิตและการตลาดให้มีมาตรฐานสู่สากลต่อไปในอนาคต”

 


 

นางสุจินต์ คำผง ประธานกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลผักไหม


  ความคาดหวัง : ” เราขอฝากความหวังไว้กับทาง สสว. และ มทร. ธัญบุรี ที่จะมาช่วยพัฒนาพื้นที่ของเราให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปข้าว เพื่อเก็บรักษาคุณภาพข้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง”

 


 

นายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานคัสเตอร์เทคโนโลยีข้าวศรีสะเกษ


  ความคาดหวัง : “ผมหวังว่าทางหน่วยงานจาก สสว. และ มทร. ธัญบุรี จะนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการทำนาข้าวให้มีต้นทุนต่ำ คุณภาพสูง เพิ่มมูลค่าในการแปรูป เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตกรชาว จ. ศรีสะเกษให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”