ทบทวนแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์

กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์บ้านน้ำเกี๋ยนในปี 2562 โดยกลุ่มผู้ประกอบการและวิทยากร เพื่อหาแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคตโดย ผศ. ดร.วัลลภ พรหมทอง และกลุ่มวิสาหกิจชีววิถีซึ่งประกอบด้วย
คุณชูศิลป์ สาระรัตนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชีววิถี คุณศิรินันท์ สารมนฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชีววิถี คุณบุญชู ดีพรมกุล คณะกรรมการฝ่ายบริการวิสาหกิจชีววิถี
และสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากเกษตรตำบลเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน และพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจชีววิถีบ้านน้ำเกี๋ยนให้พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป