จ.สุพรรณบุรี

นายอำนาจ แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

“เกษตรกรเมล่อนยังมีความรู้แบบเก่า ๆ เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมล่อนของกลุ่ม”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง


นางสาววารณี กรรณแก้ว กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“สร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มเมล่อน สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้”

กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี


นายสุรศักดิ์ เนียมแก้ว กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี

“โครงการเห็นความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม เข้ามาช่วยพัฒนารายได้ในชุมชน”

กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี


นายธนาวุฒิ ฝ่ายการตลาด

“ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีในการคำนวณการให้น้ำและปุ๋ย”

ฝ่ายการตลาด


นายอนุสรณ์ เนียมแก้ว ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“นำความรู้ที่ได้รับ มาลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพของเมเล่อน”

ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

นายอำ […]
14/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

คลิปว […]
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
05/04/2020

สสว.ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2

สสว.ร […]