จ.นครราชสีมา

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 เป็นวันที่ 2 โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม และอบรมสัมนาขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ในชื่อ “เครือข่ายไพรเมืองย่า”

ในช่วงแรก ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยในจังหวัดอื่นๆ โดยอาจารย์ ชยพล คติการ (อ. โจ้) โดยมีหัวข้อการบรรยายเกี่ยวกับความหมายของคลัสเตอร์ วัถุประสงค์ของการเป็นคลัสเตอร์ การพัฒนคัสเตอร์ และนวัตกรรมการผลิต

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี (อ.เก่ง) ได้บรรยายเรื่อง จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย ให้กับผู้เข้าอบรม แนวคิดในการสร้างสัมพันธ์ภายในกลุ่ม โดยมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี