จังหวัดนครพนม

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

 เมื่อวันพุธ ที่  30 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 16.30 น

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ห้องประชุมหนองบึก 5 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี