คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า

ภาพบรรยากาศการประชุมคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า (โคราช ) ณ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

  1. ผู้เข้าร่วมในการประชุม

– คุณตั้ม (ประธานคลัสเตอร์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ โคราช และประธานสหกรณ์โคเนื้อ วากิว โคราช) /นายชยพล คติการ/พี่ปุ้ม/อ้อย

  1. สรุปการประชุม

นายชยพล คติการ กล่าวให้ข้อมูลความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ระยะ 1 ปี 2560 ดำเนินงานโดย มทร.ธ. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ สสว.  ตามดัชนีชี้วัดให้ทราบ และได้รับโอกาสให้พัฒนางานต่อเนื่องในการดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2561 นี้บนความร่วมมือระหว่าง มทร.ธ. และ สสว. เช่นปีที่แล้ว

1) นายชยพล คติการ ได้ให้ข้อมูล ดังนี้

1.1) เรื่องสรุปงานคลัสเตอร์สมุนไพร ปี2561 ระยะ 2 ว่าจะมีการติดตามความก้าวหน้างานของแต่ละคลัสเตอร์ซึ่งจ.นครราชสีมาก้อเป็น 1 ในคลัสเตอร์ที่เริ่มก่อตั้งไว้ในปีที่แล้ว คือ คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า แต่เนื่องด้วยในไลน์กลุ่มคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าไม่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา กิจกรรมงาน การสื่อสาร ของสมาชิก และไม่มีกิจกรรมของคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในกลุ่มรองที่จะขับเคลื่อนต่อในปีที่ 2 แต่ทีม นายชยพล คติการ ก้อจะพยายามพัฒนาต่อเนื่องในระดับเฝ้ารอเวลาเพื่อกำหนดหาทิศทางใหม่ที่เหมาะสมโดยการมีความคิดที่จะพัฒนาต้นแบบในการสร้างความร่วมมือนำคลัสเตอร์ที่มีอยู่และเกี่ยวข้องในอดีตที่ตั้งต้นไว้อย่างมีตัวตนในพื้นที่

จ.นครราชสีมา มาร่วมงานในปีที่ 2 เพื่อการรอเริ่มพัฒนาเป็นนวัตกรรมต้นแบบแบบหนึ่ง ในรูปของการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างคลัสเตอร์มากขึ้น ซึ่งมีการพิจารณา คัดสรรทาบทามคลัสเตอร์อื่นๆ และกลุ่มเกษตรกรต้นน้ำ เพื่อจะนำมาร่วมงานพัฒนาคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าในปี 2561 นี้ คือ

1.1) คลัสเตอร์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ โคราช

1.2) คลัสเตอร์หม่อนไหมโคราช

1.3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง โคราช

1.4) วิสาหกิจผู้เลี้ยงโคเนื้อ โควากิว โคราช

มารวมเป็นเครือข่ายความร่วมมือและสมาชิกในคลัสเตอร์สมุนไพรเมืองย่า ปี 2561 นี้ต่อไป

1.2) เรื่องกลยุทธ์การต่อยอดคลัสเตอร์ปี2561 นี้คือ

– งานวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่

– สร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐาน สำหรับ ผลิตภัณฑ์

– โอกาสพัฒนาการขาย ตลาดสู่ประเทศจีน

1.3) เรื่อง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการของจีนมีดังนี้ คือ

– สินค้าอุปโภค/บริโภค

– สินค้าปลอดภัย

– สินค้าสมุนไพร

– สินค้าสุขภาพ

2) คุณตั้ม ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของตนเองในการพัฒนางานคลัสเตอร์แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพและกลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อดังนี้

2.1) การพัฒนางานด้านการเกษตร 4.0 ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ทำ เป็นต้นแบบ การเกษตร สมัยใหม่ที่อำเภอสีคิ้ว และต่อยอดการถนอมคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

2.2) ต้องการพัฒนามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรสู่อาหารปลอดภัยเช่นเนื้อโควากิว ข้าว พืช ผัก เป็นต้น

2.3) พัฒนาเด็กนักศึกษารุ่นใหม่มนมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาให้เป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจในอนาคต

– ยินดีเจ้าร่วมสานฝันและสนับสนุนงานโครงการคลัสเตอร์สมุนไพร โดย จะนำสมาชิกตัวจริงมาร่วม ประมาณ 30 คน

– และจะมีนักศึกษาที่มีความสนใจเข้าร่วมใน

โครงการฯด้วย

– แนะนำสถานที่ประชุมคือศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจุคนได้ 100 -200คน

3.ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

– ประสานงานแจ้งข่าวสารกับคุณตั้ม เชิญร่วมประชุม สัมมนา เมื่อถึงวันรวมกลุ่มพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ปี2561 ซึ่งทางคุณตั้มยินดีเข้าร่วมเป็นแกนนำและสนับสนุน พัฒนาคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า ในลำดับถัดไปตามขั้นตอนของการบริหาร จัดการ ในการพัฒนาด้วยเครื่องมือคลัสเตอร์ต่อไปด้วย