คลัสเตอร์เกษตร

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ราชบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้

VDO เสียงตอบรับจาก คุณระดม แสนชมพู ผู้ผลิตการเกษตรและแปรรูป

VDO เสียงตอบรับจาก คุณจันทร์ เรืองเรรา ผู้ผลิตสับปะรดโครงการของอำเภอบ้านคา

VDO เสียงตอบรับจาก คุณฤทัยรัตน์ เอี่ยวเลาเต่า เกษตรกรไร่บ้านพ่อ 

VDO เสียงตอบรับจาก คุณบรรหาญ อิทรสุวรรณโณ ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร 

VDO เสียงตอบรับจาก  คุณฉัตรชัย ธนิกกุล นายยกอ อบต.บ้านคา