ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 2)
05/07/2019
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และCDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
11/07/2019

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0

ภายใต้กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข-ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

…………………………………………………………….

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

08.00 น. – 08.30 น.               ลงทะเบียน

08.30 น. – 08.45 น.               เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ

08.45 น. – 10.00 น.               – องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ

   – บทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA) โดย นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล

10.00 น. – 10.15 น.               เบรกเช้า

10.15 น. – 12.15 น.               เทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร โดย อาจารย์ธีรพงษ์ คงคำนวณ

12.15 น. – 13.00 น.              รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 14.00 น.            เทคโนโลยีการจัดการระบบน้ำ (ต่อ)

14.00 น. – 16.00 น.            เทคโนโลยีการให้น้ำแบบประหยัด โดย อาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง

16.00 น. – 16.15 น.              เบรกบ่าย

16.15 น. – 17.00 น.              เทคโนโลยีการให้น้ำแบบประหยัด (ต่อ)

 

Comments are closed.