ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0 ณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

sme-cluster
ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 2)
18/07/2019
คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ศรีสะเกษ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
19/07/2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข-ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0 แก่ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข-ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ในโครงการสนับสนุน SME ปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธาน

 กล่าวเปิดโครงการและเปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ สำหรับเทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร ยุค 4.0″ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข-ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนในยุค 4.0 ขณะเดียวกัน ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (Service Provider) ผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในการดําเนิน ธุรกิจ เพราะมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ถือว่าเป็น เรื่องจําเป็นในยุค 4.0 อีกทั้งการดําเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ที่สร้างและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากมายที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพ เช่น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ Center of Robotics and Precision Farming และความ ร่วมมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จึงมั่นใจได้ว่า โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนากระบวนการ ผลิตที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพสูง และเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นต่อไป

 

อาจารย์จอม มุกดาประกร ปัจจุบันท่านเป็นปรึกษาโครงการพัฒนา คลัสเตอร์ของมทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านและให้คำปรึกษาด้านการเงิน  บรรยายถึงองค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และบทบาทหน้าที่ผู้ประสานงาน (Cluster Development Agent; CDA)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

คลัสเตอร์คือ  วมกันเราอยู่!!!  สู้ปด้วยกัน!!!  โดยมีวัตถุประสงค์ของคลัสเตอร์  มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน และมั่นคง โดยเราจะมีความมั่นคั่งถ้าเราเป็น …ไข่เค็มไชยา ที่มีเอกลักษณ์และความแตกต่าง และเรากันไปในรูปแบบของโซ่ทองคล้องใจ ระหว่างต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำรวมกันเป็นเครื่อข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่มั่นคงเพื่อสร้าง Innovation ด้าน ลิตภัณฑ์ใหม่ ารผลิตใหม่ารบริการใหม่ และารบริหารจัดการใหม่

อาจารย์ธีระพงษ์ ควรคำนวน  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร

อาจารย์วีระพงษ์ ครูส่ง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการจัดการน้ำในระบบเกษตร

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

Comments are closed.