ภาพบรรยากาศโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา อัลบั้ม1

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 2
16/05/2018
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครราชสีมา
18/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา อัลบั้ม1

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 

ณ จังหวัดนครราชสีมา (ภาพวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 2561 โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ(ผู้ปลูก) กลางน้ำ(ที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ(ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในท้องที่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น เครือข่าย (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 จำนวน 9 จังหวัด ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดนครราชสีมาได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง ในชื่อ “เครือข่ายไพรเมืองย่า”

         สำหรับ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดให้มีการเปิดตัวโครงการฯ และอบรมสัมมนาขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ของจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ ทางคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีการลงพื้นที่และทำงานเชิงลึกมาช่วยวิจัยพัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ของสมุนไพรไทยให้กับผู้ประกอบการ อาทิเช่น

– ด้านการพัฒนาเกษตรต้นน้ำให้เป็นเกษตรปลอดสาร ปลอดภัย อินทรีย์ Smart farmer สู่เกษตร 4.0 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        – งานวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการสร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐาสำหรับผลิตภัณฑ์

         รวมถึงการเปิดโอกาสช่องทางใหม่ๆ ด้านการขายการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยมีทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดนครราชสีมาได้รับประโยชน์สูงสุดกับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

คุณเดชรักษา ทัพทวี กล่าวต้อนรับทีมวิทยากรและทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับกล่าวเปิดโครงการ ‘กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร’ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด” โดยการบรรยายจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร ให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด ข้อได้เปรียบในการปลูกสมุนไพร รูปแบบและห่วงโซ่การใช้สมุนไพร ส่วนต่างๆของสมุนไพรที่นำมาใช้ประโยชน์ การปลูกสมุนไพรให้ได้คุณภาพ คำแนะนำสำหรับการปลูกสมุนไพรบางชนิด วิธีการปลูกสมุนไพรตามมาตรฐาน จี.เอ.พี. (GAP) ขั้นตอนการขอรับรอง  จี.เอ.พี. (GAP) และสุดท้ายยังให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ และแนวทางการปลูกพืชอินทรีย์อีกด้วย

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์  ได้บรรยายในหัวข้อ การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย”

อาจาย์จอม มุกดาประกร ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคลัสเตอร์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ ให้กับผู้เข้าอบรม

ในลำดับสุดท้าย ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์  “เครือข่ายไพรเมืองย่า” ประจำปี 2561 ด้วย

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

 

Comments are closed.