ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น อัลบั้ม 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรจีน ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) ณ ห้องภูกระดึง ชั้น 7 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น ระหว่างวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 และ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

ผศ.มโน สุวรรณคำ

โดยมี ผศ.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ‘กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร’ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น ผศ.มโน สุวรรณคำ เผยว่ามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้สานต่อกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร หรือคลัสเตอร์สมุนไพรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย เอสเอ็มอีปี 2561เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มสมุนไพร ตั้งแต่ผู้ปลูกที่เป็นต้นน้ำ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่ากลางน้ำ และปลายน้ำอย่างผู้จัดจำหน่าย ตามกลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศสู่การเป็นคลัสเตอร์ที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทั้งคลัสเตอร์

ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง

ต่อจากนั้น ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรมทอง คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มทร. ธัญบุรี ได้บรรยายให้ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตรต้นน้ำสมุนไพร  ท่านได้เน้นเรื่องปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็น ที่ต้องการของตลาด การปลูกสมุนไพร  การสมุนไพรในรูปแบบ จี.เอ.พี. (GAP) และ ปลูกแบบอินทรีย์ (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย. มทร. ธัญบุรี  ได้บรรยายให้ความรู้ด้านการแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ เน้นด้านการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งนี้ท่านได้ยกตัวอย่างผลิตภัฑณ์ยาสมุนไพรและงานวิจัย พร้อมทั้งวิธีการแนะนำแหล่งเงินทุนในการทำวิจัย ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกลุ่มต่าง ๆ องค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ทราบ (สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง)

อาจาย์จอม มุกดาประกร

อาจาย์จอม มุกดาประกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง ได้บรรยายให้ความรู้ด้าน การเงิน ใน กลุ่ม SME การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ

นอกจากนี้ยังมี คุณภารดล แสงกุดเรือ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จ.ขอนแก่น เป็นพิธีกรและประสานงานระหว่างการดำเนินงานในการจัดโครงการในครั้งนี้

ไฟลน์นำเสนอจากวิทยากรวันที่ 30 เมษายน 2561 และวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
Present03-โครงการการพฒันาการรวมกลุ่ม และเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ( Industrial Cluster Development)6.2 MiB1414
Present-02-การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยการวิจัยและพัฒนา5.9 MiB611
Present-01-สมุนไพร : ปลูกอย่างไรให้มีคุณภาพและเป็น ที่ต้องการของตลาด 5.5 MiB846
Present05-PPITT Model รูปแบบธุรกิจการบริหารจัดการเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรโครงการบูรณาการความร่วมมือด้านการเกษตร 4.0 1.9 MiB296
Present04-KeyWorldCluster951.5 KiB118

ตัวอย่างภาพบรรยากาศ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.