ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 2

ภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันจันทร์ ที่ 21 ถึงวันอังคาร 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (ภาพวันที่ 22 พฤษภาคม 2561)

โดยวิทยากร ชยพล  คติการ บรรยายเรื่อง องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทยใน จังหวัดอื่นๆ

 

และวิทยากรนายประกาศิต   สพฤกษ์ศรี จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์กิจกรรมจิตสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่าย

สุดท้ายอาจารย์พรทิพย์  ตันติวงศ์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  มทร.ธัญบุรี  กล่าวปิดงานและขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ


ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.