ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา อัลบั้ม 2
18/05/2018
เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ลำปาง
21/05/2018

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 1

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดลำปาง (21 พฤษภาคม 2561)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 1 (วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 2561 โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มคัสเตอร์พืชเกษตรและพืชเกษตรเฉพาะทางโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเกิดความเชื่อมโยงกันของกระบวนการตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกในการพัฒนาจะเน้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในท้องที่

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ

– พัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายสมุนไพร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดแผนการดำเนินโครงการไว้ 5 ปี เริ่มต้นปีแรกเมื่อปี 2560 และกำหนดสิ้นสุดในปี 2565 ทั้งนี้ในปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) วางแผนงานที่จะลงพื้นที่ให้บริการไว้จำนวน 9 จังหวัด ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ใน จังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง ในชื่อ “คลัสเตอร์–”

โดยอาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี  กล่าวทักทายผู้ประกอบการ ณ จังหวัดลำปาง และเปิดวิดีโอแนะนำโครงการให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในวิดีโอพูดถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการและได้นำเสนอภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมของคลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยในปีที่ 2 นั้น ท่านชีแจงว่ากิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2561 จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางหลักเพื่อการพัฒนาทั้งในส่วนของการปลูก กระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของกิจการให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยอาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี  กล่าวทักทายผู้ประกอบการ ณ จังหวัดลำปาง และเปิดวิดีโอแนะนำโครงการให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ในวิดีโอพูดถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการและได้นำเสนอภาพบรรยากาศในการจัดกิจกรรมของคลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยในปีที่ 2 นั้น ท่านชีแจงว่ากิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2561 จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางหลักเพื่อการพัฒนาทั้งในส่วนของการปลูก กระบวนการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของกิจการให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง ได้ขึ้นบรรยายให้กับผู้ประกอบการรับฟังเรื่อง ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด” 

ต่อจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ได้ขึ้นบรรยายให้กับผู้ประกอบการรับฟังเรื่อง การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย”

ต่อจากนั้นคุณจอม  มุกดาประกร ได้ขึ้นบรรยายให้กับผู้ประกอบการรับฟังเรื่อง การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ

และในลำดับสุดท่ายคุณชยพล  คติการ บรรยาเรื่องแผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ (ต่อ) กำหนดโครงสร้างและเลือกกรรมการบริหาร คลัสเตอร์—– จังหวัดนครลำปาง

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.