เอกสารดาวน์โหลด 62

เอกสารดาวน์โหลด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

NameSizeHits
NameSizeHits
01-กล่าวเปิดงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ปี 25625.2 MiB394
03-แนวทางการเสริมสร้าง พัฒนาคลัสเตอร์สาหรับประเทศไทย6.3 MiB717
02-กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 25621.6 MiB196
04-การดำเนินงานของเครือข่าย/คลัสเตอร์10.3 MiB442
07-การตลาด Online Online และการประชามสัมพันธ์ บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการตลาด3.4 MiB296
11-การใช้ Technical Textile ต่อคุณภาพของสับปะรด 3.6 MiB327
13-เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร Drone Technology for Agriculture3.4 MiB1874
12-แนวทางการลดปริมาณขยะจากสับปะรด และการเพิ่มมูลค่า 4.7 MiB1584
14-การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร1.7 MiB436
06-การแจ้งจดเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 255810.5 MiB6048
05-การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น5.7 MiB559
10-เทคโนโลยีการพัฒนากลุ่มผู้ให้บริการพัฒนาสายพันธุ์ในรูปแบบ Tissue Cullture และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรือนการเกษตร (Green House) 8.2 MiB527
09-องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์ต้นแบบ3.8 MiB195
08-การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเมล่อน3.9 MiB1683
20-ข้อมูลเทคโนโลยีไร K.S. SMART FRAM745.3 KiB97
18-มินิ-น้ำหยด19.3 MiB158
19-ระบบน้ำพลังแสงอาทิตย์27.1 MiB186
15-การจัดการน้ำในระบบเกษตร-อ.ธีระพงษ์7.0 MiB1025
17-เทคโนโลยีการให้น้ำแบบประหยัด9.8 MiB399
16-การทำนาเปียกสลับแห้ง6.7 MiB348