การตรวจแปลงในระบบมาตรฐาน PGS : Participatory Prganic Guarantee System

การตรวจแปลงในระบบมาตรฐาน PGS : Participatory Prganic Guarantee System

NameSizeHits
1.แปลงนางรำดวน ดีอุต 332.7 KiB132
2.แปลงนางสุรีย์ ดีปินตา 495.1 KiB129
3.แปลงนางแสงวรรณ ข่มแก้ว 400.0 KiB134
4.แปลงนายบุญชู ดีพรมกุล 458.8 KiB114
5.แปลงนายประพันธ์ บุญตัน448.9 KiB523
6.แปลงนาอ้องล้อง955.1 KiB528