การตรวจแปลงในระบบมาตรฐาน PGS : Participatory Prganic Guarantee System

การตรวจแปลงในระบบมาตรฐาน PGS : Participatory Prganic Guarantee System

NameSizeHits
1.แปลงนางรำดวน ดีอุต 332.7 KiB110
2.แปลงนางสุรีย์ ดีปินตา 495.1 KiB110
3.แปลงนางแสงวรรณ ข่มแก้ว 400.0 KiB104
4.แปลงนายบุญชู ดีพรมกุล 458.8 KiB101
5.แปลงนายประพันธ์ บุญตัน448.9 KiB440
6.แปลงนาอ้องล้อง955.1 KiB470