praphan prathumwan

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 2)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และCDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0”
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอก บูติค รีสอร์ท อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา บรรยายเรื่อง เทคนิคการบริการและการขายที่เหนือความคาดหวัง

การบริการคืออะไร
1 การตอบสนองต่อความต้องการของผู้อื่น
2 การสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น
3 การอำนวยความสะดวกสบาย
4 การให้ทั้งนามธรรมและรูปธรรม
5 กระบวนการสร้างคุณค่าอย่างครบวงจร

ธรรมชาติและความต้องการของลูกค้า
1 มีความต้องการของลูกค้าความต้องการที่หลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด
2 อยากได้รับการบริการทีดีที่สุดมีมาตรฐาน
3 ไม่ต้องการความผิดพลาด
4 ต้องการการยอมรับให้เกียรติยกย่องและเป็นบุคคลสำคัญ
5 มีความอดทนในการรอคอยน้อย
6 ไม่ชอบถูกการเอาเปรียบ
7 รักตนเองและพวกพ้อง
8 ต้องการบริการแบบเบ็ดเสร็จ

ความหมายและความสำคัญของ CRM
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หมายถึง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจสูงสุดอันจะนำมาสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์และธุรกิจให้นานที่สุด เพื่อลดต้นทุนการแสวงหาลูกค้ารายใหม่และนำไปสู่ความยั่งยืนซึ่งลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี “ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้และไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่วข้ามคืน”

 

คุณสถาพร หล่อกันภัย บรรยายเรื่อง การพัฒนาคลัสเตอร์ด้วยกลไกคลัสเตอร์ในแนวทาง “การตลาดนำการผลิต” ด้วยการดูโอกาสตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

อาจารย์จอม มุกดาประกร บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการเรื่องการเงิน “ขอสินเชื่ออย่างไร ให้ถูกใจนายธนาคาร”

 

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

 

18/07/2019
sme-cluster

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 2)

ภาพบร […]
04/07/2019
อบรมผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0

อบรมผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0

อบรมผ […]
04/07/2019
โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

สสว. และ มทร.ธัญบุรี อบรมผู้ประกอบการเกษตร ‘ผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0’

สสว. […]
04/07/2019

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

สำนัก […]