เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ลำปาง

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ลำปาง

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)  เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ.ลำปาง (วันที่ 21 – 22 พ.ค. 61)

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

นายสมาน สุภัควาณิชย์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสำนักงานสหกรณ์ จ.ลำปาง

การที่คณาจารย์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ เป็นการยกระดับการปลูกสมุนไพรของจังหวัดให้มีคุณภาพ มีเส้นทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน

 

นางกรรณิกา เรืองสวัสดิ์

ผู้อำนวยการกรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ.ลำปาง

การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบนี้ ทำให้สมาชิกสหกรณ์เกิดมุมมองใหม่ด้านสมุนไพร ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ในระดับครัวเรือน ขยายผลสู่การแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

 

นางสมคิด อุ่นแก้ว

ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ.ลำปาง

ความรู้ที่ได้รับจาก มทร.ธัญบุรี จะนำมาปรับใช้และพัฒนาแนวทางการผลิต ‘สมุนไพร’ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ

 

นายวิสิทธิ์ สิทธิ

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร จ.ลำปาง

เป็นโอกาสดีที่หลายหน่วยงานร่วมมือกันเพื่อให้เกิด ‘เครือข่าย’ โดยเฉพาะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมทร.ธัญบุรี ผมอยากเห็นเกษตรกรอยู่ดีกินดี ปลูกสมุนไพรแล้วมีตลาดรองรับ มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

นางทองเพียร พุฒคำ

เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ.ลำปาง

หวังว่าจะมีการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรให้ดีขึ้น สร้างรายได้แก่สมาชิกสหกรณ์ ที่จะร่วมกันปลูก ร่วมกันแปรรูป ทำให้การจัดจำหน่ายเป็นไปในทิศทางที่ดี

 

 

Comments are closed.