เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.จันทบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.จันทบุรี

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (วันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

 

คุณสิทธิชัย การุณ (ล๊วด) ประธานสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน

เป็นประโยชน์กับสมาชิกในอนาคตและจะนำความรู้ในการอบรมไปพัฒนาต่อยอดต่อไป

 

คุณชัยชนะ ศรีภักดี (อร) ประธานวิสาหกิจชุมชนปฏิรูปการเกษตรสอยดาว และเจ้าของธุรกิจผลิตลำไยอบแห้ง

เป็นโอกาสที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการสนับสนุนเกษตรกรต้นน้ำ พลักดันให้เป็นเกษตรกรกลางน้ำ และปลายน้ำในที่สุด

 

คุณนฤมล รอดอยู่ เกษตรกรสวนลำไยและปาล์ม

เป็นความฝันและความตั้งใจที่จะทำการเกษตรให้ยั่งยืน ดีใจที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นอีกต่อไป

 

คุณศิริพงศ์ ศรีภักดี (ม๊อบ) ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพร

เป็นโครงการที่มีประโยชน์ ทำให้รู้ว่าสมุนไพรมีอะไรมากกว่าที่คิด หวังว่าอาจารย์จะเป็นสะพานให้เดินไปข้างหน้าได้ตลอดไป

 

คุณเขมรินทร์ เกตุแก้ว (บอล) ผู้จัดการร้านวัสดุโชคอนันตยา

เข้ามาฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากสมุนไพรไทยจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหากนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Comments are closed.