เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช

สรุปผลการลงพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการให้การสนับสนุนเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29/03/2019
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร  วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562
09/05/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้

เสียงตอบรับจากว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ อ่อนเกตุพล ประธานกลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

” คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ร่วมโครงการฯ เป็นปีที่ 3 เราต้องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง…ขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่มาร่วใสร้างเป้าหมาย คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ให้เป็นหนึ่งเดียว ”

 

เสียงตอบรับจาก คุณปรัยาวรรณ มีนุ่น CDA กลุ่มคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

“สสว. และ มทร.ธัญบุรี เป็นพลังสำคัญที่ช่วยผลักดัน คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ให้ก้าวหน้า จุดประกายความรู้ และให้คำปรึกษาอย่างดียิ่ง”

เสียงตอบรับจากว่าที่ คุณกฤชณัท มานะจิตต์ ผู้ปลูกกระวาน ตะลิงปิงและจันทร์เทศ

“อยากได้แนวทางการแปรรูปและ ยกระดับสมุนไพร ให้มีมาตรฐาน จึงสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้”

เสียงตอบรับจากว่าที่ คุณกัลยา ชลรัตน์ ผู้ประกอบการสวนสมุนไพรตาหนอม

“ความรู้ด้านสมุนไพร งานวิจัย นวัตกรรม รวมถึงการตลาดออนไลน์ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างมาก ดีใจและขอบคุณทีม มทร.ธัญบุรี ที่มาเติมเต็มและอัพเดตความรู้ครั้งนี้”

 

เสียงตอบรับจากว่าที่ คุณกนกวรรณ หนูสี ผู้ส่งออกพืช ผักสดและสมุนไพร

“ได้เห็นมุมมอง และเห็นความสำคัญ ของงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ถ้ามีกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุมไพรอีก ก็ยินดีที่จะเข้าร่วม ขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมถึงพื้นที่ให้สมาชิกในกลุ่ม”

Comments are closed.