เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563
14/05/2020
เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

นายไพฑูรย์ ฝางคำ ประธานคลัสเตอร์สมุนไพรภูมิพรรณไพรสระบุรี

 

“ถ้าเกษตรกรเข้าใจคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ทำให้มีพลังในการทำงานร่วมกัน นำเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้มาปรับใช้ ได้ผลผลิตที่ดี พัฒนาคุณภาพของเกษตรกรไปในทางที่ดีขึ้น”

ประธานวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


 

นายวรรณา จันทร์หอมประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลเมืองหลวง

“ปัจจัยบางอย่างทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ ลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพในการทำงานของเกษตรกร”

ประธานแปลงใหญ่ข้าวตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


นายบุญโจม บุญมากหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

“เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยพัฒนาความยั่งยืนให้พี่น้องเกษตรกร”

หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ


 

นายสิทธิทรัพย์ ศิรินวปรีดากรรมการผู้จัดการ บริษัท ออแกนิคส์ แอนด์ คอมมูนิตี้

“ช่วยเกษตรกรมีตลาดที่ยั่งยืนในอนาคต”

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออแกนิคส์ แอนด์ คอมมูนิตี้


 

นายประยูร เจริญคุณประธานกรรม บริษัท โซเซียส เทคโนโลยี ครอป จำกัด

“แนะนำแนวความคิด เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน ร่วมถึงการกระตุ้นความคิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน”

ประธานกรรม บริษัท โซเซียส เทคโนโลยี ครอป จำกัด

Comments are closed.