มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. เข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตุการณ์การประชุม อบรมการดำเนินการพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์ ปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0
12/06/2018
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0 จังหวัดสระบุรี
20/06/2018

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. เข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตุการณ์การประชุม อบรมการดำเนินการพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์ ปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. เข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตุการณ์การประชุม อบรมการดำเนินการพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์ ปีที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิ.ย.61

วันอังคารที่ 19 มิ.ย.61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์นาสาธิตรัชมงคล อ.หนองแซง จ.สระบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม(สสว.) และ รองประธานคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพรสระบุรี  เข้าเยี่ยมชม และร่วมสังเกตุการณ์การประชุม อบรมการดำเนินการพัฒนาสู่ข้าวอินทรีย์ ปีที่ 2 โดยทีมศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี กรมวิชาการเกษตร และเข้าเยี่ยมชมสมาชิกผู้ปลูกข้าวเจ๊กเชยอินทรีย์ จำนวน 6 ผู้ประกอบการ ในพื้นที่ 102 ไร่ และได้พบเกษตรกรในพื้นที่ ที่มีความสนใจในการร่วมพัฒนาเป็นต้นแบบเพื่อต่อยอดการแปรรูปจากข้าวโดยจะเข้าร่วมประชุมกิจกรรม CDA course ของ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ระหว่างวันที่ 20-22 มิย 61  สถานที่ในการจัดอบรม ณ ศูนย์โอทอป พุแค จังหวัดสระบุรี

Comments are closed.