ราชบุรี – ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพสับปะรด จับกลุ่มเครือข่าย สู่การพัฒนาแบบองค์รวม

แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/280444125323550/posts/2596221477079125?s=722642345&sfns=mo

( 12 มิ.ย. 62 ) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรยกระดับคุณภาพสับปะรด จ.ราชบุรี ในโครงการสนับสนุน SME ปี2562 โดยมีนายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอบ้านคา พร้อม ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดการประชุมที่ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี2562 มุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ แบบองค์รวม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงอย่างเข้มแข็ง สามารถพึ่งพากันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ในรูปแบบของการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตร เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการผลิต การให้บริการ การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ รวมทั้งการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย และเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นช่องทางในการเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งอย่างรอบด้านของกลุ่มและเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น

Comments are closed.