สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร

จัดอบรมการตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางขายเกษตรกร
21/05/2018
มทร.ธัญบุรี ติวเข้มธุรกิจสมุนไพรไทย สหกรณ์การเกษตรสบปราบ นำร่องขับเคลื่อน จ.ลำปาง
22/05/2018

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

วันนี้ (21พ.ค.61) ที่ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตร สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง นางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย Sme ปี 2561 เพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้เกิดความเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจน พัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายสมุนไพร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ มีเกษตรกรในพื้นที่ กว่า 100 คน ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

นางสาวพรทิพย์ เปิดเผยว่า กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2561 จะเน้นการนำเทคโนโลยี นวัตรกรรมและงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางหลักเพื่อการพัฒนาทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของกิจการให้ตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังเน้นการทำงานร่วมกันทั้งคลัสเตอร์ในรุปแบบการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์ที่จัดทำไว้ โดยมีเป้าหมายว่า คลัสเตอร์ได้ที่รับบ่มเพาะและพัฒนาที่เหมาะสมทั้งเชิงลึกและเฉพาะทาง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเป็นต้นแบบคลัสเตอร์สมุนไพรให้กับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Comments are closed.