วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ลำปาง

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

คุณสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จ.ลำปาง

 

คุณทองเพียร พุฒคำ เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร จ.ลำปาง

 

คุณวิสิทธิ์ สิทธิ เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร

 

คุณวิเชียร ยะชะระ เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรและจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร

 

คุณไตรวินทร์ ดอกปัว พนักงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงาน ธกส. ลำปาง

 

คุณสมาน สุภัควาณิชย์ ผอ. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสำนักงานสหกรณ์

Comments are closed.