วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดจันทบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)

คุณสิทธิชัย การุณ (ล๊วด) ประธานสหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน 

คุณชัยชนะ ศรีภักดี (อร) ประธานวิสาหกิจชุมชนปฏิรูปการเกษตรสอยดาว และเจ้าของธุรกิจผลิตลำไยอบแห้ง

คุณนฤมล รอดอยู่ เกษตรกรสวนลำไยและปาล์ม

คุณศิริพงษ์ ศรีภักดี (ม๊อบ)

คุณเขมรินทร์ เกตูแก้ว (บอล) ผู้จัดการร้านวัสดุโชคอนันตยา

Comments are closed.