ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19 มีนาคม 2563
26/04/2020
เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563
เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563
27/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช  วันที่ 23 มีนาคม 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมให้แก่ ผู้ประกอบการ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี  อ.รพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยกองกลาง มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โดยกล่าวถึง  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563 ว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ″ ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี อ.รพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มังคุด ในส่วนของเทคโนโลยีเคลือบผิวเปลือกมังคุดเพื่อชลอการเติบโตของมังคุด และนวัตกรรมการคัดสรรเกรดมังคุดเพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน

อาจารย์สมพงษ์  สิงหา วิทยากรโครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของ มทร.ธัญบุรี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลัสเตอร์และการรวมกลุ่มเครือข่าย การบรรยายในหัวข้อ  การสร้างคลัสเตอร์ ก้าวสู่ ความมั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน แนวคิด ทฤษฎี การรวมกลุ่มในแบบคลัสเตอร์ วัตถุประสงค์หลักของการของการทำคลัสเตอร์ องค์ประกอบของคลัสเตอร์และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาคลัสเตอร์ กิจกรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคลัสเตอร์ ระหว่างการบรรยายมีการทำกิจกรรม กลุ่มของบุคคลที่รวมกันเป็นหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส

Comments are closed.