ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ.นครราชสีมา
11/06/2019
VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.ราชบุรี
12/06/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 ได้รับการสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตสัปปะรดยุค 4.0 แก่ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ. ราชบุรี

ในโครงการสนับสนุน SME ปี 2562 เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562

เปิดโครงการ และกล่าวถึงวัตถุประสงค์รวมถึงรายละเอียดของโครงการ

โดย อาจารย์ประกาศิต  สพฤกษ์ศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินธร พูลศรี บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการลดปริมาณขยะจากสับปะรด และการเพิ่มมูลค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณพต แก้วสอน  บรรยายเกี่ยวกับการใช้ Technical Textile ต่อคุณภาพของสับปะรด

บรรยากาศการจัดทำแผนกลยุทธ์/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2562

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

Comments are closed.