ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562
04/07/2019
โครงการสนับสนุน SME ปี 2562
สสว. และ มทร.ธัญบุรี อบรมผู้ประกอบการเกษตร ‘ผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0’
04/07/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ. ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ. ปทุมธานี 25 มิถุนายน 2562

ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้ โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 จาก มทร.ธัญบุรี

ได้กล่าวชี้แจงโครงการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 ณ จ.ปทุมธานี ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนเทคโนโลยีพื้นบ้านให้เหมาะสม โดยการพัฒนาคลัสเตอร์ เทคโนโลยีการเกษตร แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. เทคโนโลยีดั่งเดิม /พื้นบ้าน (Indigenous Tech)

2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Modern Tech)

3. เทคโนโลยีสมัยใหม่ (Appropriate Tech)

โดยมีวัถุประสงค์การดำเนินโครงการ คือ

1.  สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ (Cluster)

2. พัฒนากระบวนการผลิต (Product Development)

3. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product Development)

4. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย (E-marketing & Biz-Matching)

อาจารย์สมพงษ์ สิงหา ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง จิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมสู่การบูรณาการพัฒนาเชื่อมโยงคลัสเตอร์

คลัสเตอร์ คือการรวมกลุ่มของคนหรือชุมชนที่มีลักษณะธุรกิจหรือสินค้าเหมือนกันหรือคล้ายกัน และต้องมีการรวมกลุ่มที่เป็น theme work เพื่อผลักดันให้กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรกร มีความมั่นคง มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืนและมั้นคง โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคลัสเตอร์ คือ ร่วมปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการรื การลดต้นทุน นวัตกรรมใหม่และธุรกิจใหม่ และการขยายตัวของธุรกิจเก่า โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมการผลิต การบริการใหม่ และธุรกิจใหม่

 

 

นางกิสา จั่นบุญมี ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ตลาด

แบ่งหัวข้อการบรรยายหลักคือ ตลาดคืออะไร ตลาดต้องการอะไร ทำอย่างไรจะเอาตลาดอยู่

 

 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ธัญบุรี ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรือนการเกษตร (Green House)

โรงเรือนการเกษตร (Green House) ได้รับการพัฒนามาจากความพยายามที่จะปลูกพืช หรือสัตว์ในฤดูหนาว ซึ่งการสร้างโรงเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพแวดดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญการเติบโตของพืชและสัตว์ วิทยาการด้านโรงเรือนเกษตรได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ การออกแบบโครงสร้างตลอดจนเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัย

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรินธร พูลศรี ได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

เพื่อเพิ่มคุณภาพของการผลิต ลดความเสียหายของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว เช่นการลดการเน่าของผลผลิต การลดความชื้นสัมพันธ์เพื่อลดการสูญเสียน้ำ กระบวนการเก็บเกี่ยว ที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับตลาดและความต้องการของตลาด

 

 

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

 

Comments are closed.