คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
14/05/2020
เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563
19/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม จ.นครศรีธรรมราช จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่  23 – 24 มีนาคม 2563

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ วันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563
ณ สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี  อ.รพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช


นายอริยะ โมราศิลป์ การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ชุมชนผู้ประกอบการคลัสเตอร์มังคุด สามารถดำเนินการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


นายธวัช เอี่ยมชลคำ รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด

“ได้เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรพรหมคีรี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมังคุด”

รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด


คุณเกษร นวลมังสอ รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“อยากให้สมาชิกในกลุ่มได้รับองค์ความรู้ ในปรับปรุงคุณภาพมังคุดให้ดียิ่งขึ้น”

รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


คุณยุพดี จิตผ่องอำไพ ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรมังคุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


Comments are closed.