คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563
10/05/2020
คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19-20 มีนาคม 2563
14/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม จ.สุพรรณบุรี จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่  16 – 17 มีนาคม 2563

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม    ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สพรรณบุรี


นายอำนาจ แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

“เกษตรกรเมล่อนยังมีความรู้แบบเก่า ๆ เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมล่อนของกลุ่ม”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง


นางสาววารณี กรรณแก้ว กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“สร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มเมล่อน สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้”

กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี


นายสุรศักดิ์ เนียมแก้ว กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี

“โครงการเห็นความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม เข้ามาช่วยพัฒนารายได้ในชุมชน”

กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี


นายธนาวุฒิ ฝ่ายการตลาด

“ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีในการคำนวณการให้น้ำและปุ๋ย”

ฝ่ายการตลาด


นายอนุสรณ์ เนียมแก้ว ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“นำความรู้ที่ได้รับ มาลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพของเมเล่อน”

ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

Comments are closed.