โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร

ภาพบรรยากาศการประชุมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.เชียงราย ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ระยะ 1 ปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

นายชยพล คติการ กล่าวถึงช่วงเวลาที่ได้รู้จักกันปลายปี 2560 โดยคำแนะนำของหมออิน และหมอภัทร ซึ่งได้เห็นความทุ่มเทก่อร่างสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมชาไทยจนเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเหตุให้มาพบกันเพื่อเชิญชวนร่วมเป็นตัวแทน จ.เชียงราย เข้าร่วมเป็นคลัสเตอร์สมุนไพรไทย และได้ชั้แจงข้อมูลความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ระยะ 1 ปี 2560 ดำเนินงานโดย มทร.ธ. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ สสว. ตามดัชนีชี้วัดให้ทราบ และได้รับโอกาสให้พัฒนางานต่อเนื่องในการดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2561 นี้บนความร่วมมือระหว่าง มทร.ธ. และ สสว. เช่นปีที่แล้ว

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) คุณเหมียว

2) ทีมนายชยพล คติการ

 

นายชยพล คติการ ได้ให้รายละเอียดดังนี้

1.1) เรื่องกลยุทธ์การต่อยอดคลัสเตอร์ ปี2561 ดังนี้

– การพัฒนาเกษตรกรต้นน้ำ ให้เป็น Smart farmer สู่เกษตร 4.0

– งานวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์

-กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่

– สร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์

– โอกาสพัฒนาการขาย ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูงอันได้แก่ ประเทศจีน เป็นต้น

1.2) เรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการของจีนมีดังนี้ คือ

– สินค้าอุปโภค/บริโภคจากธรรมชาติ

– สินค้าปลอดสารและปลอดภัย

– สินค้าสมุนไพรไทย

– สินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม

1.3) ข้อมูลโครงการพัฒนาสมุนไพร ปี2561 สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งที่1 ใช้เวลา 2 วัน/จว. โดยจะมีทั้งจว.เก่าและ จว.ใหม่ โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนก่อนเริ่มการอบรมวันแรก ชี้แจงแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์ก่อนสำหรับโครงการพัฒนา สมุนไพร ปี61 ระยะ 2

 

จากนั้นเริ่มอบรมสัมมนา โดยแบ่งงานออกเป็น

วันที่ 1 พื้นฐานทั่วไปของสมุนไพร ใช้เวลา 6 ชม.จำนวนผู้ร่วมงาน 50-100 คน แบ่งเป็น

– 2 ชม. ต้นน้ำ มาตรฐานปลอดสาร อินทรีย์ โดย เทคโนโลยีการผลิต

– 2ชม. กลางน้ำ ความรู้เรื่องสมุนไพร กระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมการเข้าถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

– 2 ชม. ปลายน้ำ การขาย ตลาด โดยฝ้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

– 2 ชม. จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ/แผนยุทธศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ประจำปี 2561

ส่วนวันที่ 2 การพัฒนาสู่การเป็นคลัสเตอร์ให้ SP, CDA แกนนำ สมาชิก 6 ชม. จำนวนผู้ร่วมงาน 20 คน เป็นตามหลักสูตรที่ ทีมอาจารย์และนายชยพล คติการ ร่วมพัฒนาด้วยกัน เริ่มด้วยการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา คลัสเตอร์ 1 ชม. จากนั้น ต่อด้วยอีก 2 ชม. อบรมการใช้งานวิจัย นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ การบริหารจัดการ การวิจัยตลาด และตัวอย่าง ต้นแบบความสำเร็จของการบริหาร จัดการพัฒนา คลัสเตอร์ให้ มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน และ มั่นคงตาม Road Map จะถูกหยิบยกมาอบรมเชิงปฏิบัติการโดยกระบวนการ ขั้นตอน ร่วมพบปะ พูดคุย และสอบถามหาโจทย์ ความต้องการงานวิจัย เชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผปก. ทีม นายชยพล คติการและทีมที่ปรึกษา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงของงานเราประมาณ 1 ชม. หลัง

ช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง จะเป็นหลักสูตรอบรมจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม เพื่อให้แกนนำ กรรมการคลัสเตอร์ CDA, SP และสมาชิกผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมพัฒนาทีม พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561