เยี่ยมชม CDA

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์โอทอปพุเเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME 2561 โดยมีเป้าหมายมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มคัสเตอร์พืชเกษตรและพืชเกษตรเฉพาะทางโดยคำนึงถึงความต้องการของตลาดเกิดความเชื่อมโยงกันของกระบวนการตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดจำหน่ายได้ทั่วโลกในการพัฒนาจะเน้น การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นแนวทางหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุน SME ในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวข้องกับสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการศึกษาในท้องที่

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

– เพื่อกระตุ้นความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มคลัสเตอร์เกษตรและเกษตรแปรรูปเพื่อให้เกิดความเกื้อกูลกันในการดำเนินธุรกิจ

– พัฒนาผู้ประกอบการในเครือข่ายสมุนไพร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

– นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ธุรกิจในเครือข่าย

ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย (Cluster) โครงการนี้มีการดำเนินงานแล้วอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดแผนการดำเนินโครงการไว้ 5 ปี เริ่มต้นปีแรกเมื่อปี 2560 และกำหนดสิ้นสุดในปี 2565 ทั้งนี้ในปีที่ 2 (พ.ศ. 2561) วางแผนงานที่จะลงพื้นที่ให้บริการไว้จำนวน 9 จังหวัด ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ใน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม ศูนย์โอทอปพุเเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ซึ่งทางผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการรวมกลุ่มกันอย่างมีความเข้มแข็ง ในชื่อ “การพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0”

ในช่วงแรก คุณพรทิพย์ ตันติวงศ์ กล่าวทักทายผู้ประกอบการ และแนะนำโครงการคลัสเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง พูดถึงเป้าหมายในการดำเนินโครงการกิจกรรมของคลัสเตอร์สมุนไพรในครั้งที่ผ่านมา

จากนั้น นายนิติ วิทยาวิโรจน์  ได้กล่าวทักทายผู้ประกอบการ และแนะนำโครงการ SME Online ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง ได้นำเสนอการขายสินค้าแบบออนไลน์

คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ได้บรรยายเรื่องแนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์โอทอปพุเเค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

 

 

ภาพบรรยากาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี