คลัสเตอร์สมุนไพรปี3

ลุยคลัสเตอร์สมุนไพรปี3 มทร.ธัญบุรีชูนวัตกรรมฯ

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ได้ให้ มทร.ธัญบุรี เป็นกำลังหลักประสานเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้เกิดเป็นเครือข่าย และมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ ให้เป็นคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพา กำหนดแนวทางพัฒนาเครือข่าย หรือคลัสเตอร์ 2กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเครือข่ายสมุนไพร ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยจะเน้นไปในเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐาน และกลุ่มเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเป็นปีแรก
ทั้งนี้ การพัฒนาในปีนี้จะเน้นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแนวทางหลักเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการ สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร โดยมั่นใจว่าโครงการสนับสนุนเครือข่ายSMEปี 2562 นี้ จะสามารถเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งพัฒนาการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจอันจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป