คลัสเตอร์พิษณุโลก

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.พิษณุโลก

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)  เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร ณ ศาลาประชาคม ชั้น 7 จังหวัดพิษณุโลก (วันที่  24 พ.ค. 61)

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

คุณณเรศ กิติวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พิษณุโลก 

ขอเป็นตัวแทน ขอบคุณทาง สสว. และ มทร.ธัญบุรี ที่ได้มาดำเนินการในพื้นที่ ของจังหวัดพิษณุโลก

ภญ.มนัสชนก บุญทักษ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร และยังช่วยผลักดัน ‘การพัฒนาเมืองสมุนไพรของจังหวัดพิษณุโลก’ ด้วย

 

คุณสิริพรรณ ภู่ยางโทน

ประธานวิสาหกิจชุมชนไทยอินคาท่าตาล คลัสเตอร์หรือเครือข่ายสมุนไพร

จะต้อง ‘ทำด้วยกัน’ และ ‘ก้าวพร้อม ๆ กัน’ ถึงจะเป็นเรื่องที่ดี …ขอบคุณความทุ่มเทของ สสว. และทีม มทร.ธัญบุรี ที่ให้การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง…

 

 

คุณอินทุกานต์ ศรีธานิยโสธร

ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันต้นสิรินธรวัลลี

นับว่าเป็นปีที่2 ของการเข้าร่วมโครงการ …มีความรู้ใหม่ ๆ มาอบรม รวมถึงให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ตัวอื่นต่อไป…

คุณอภิสิทธิ์ มั่นชาวนา

ผู้ประกอบการธุรกิจตะไคร้อบแห้ง

อยากทำสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จึงสนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 6 ศิวพร ม่วงยิ้ม ผู้ประกอบการธุรกิจสบู่สมุนไพร ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจสมุนไพร

คุณศิวพร ม่วงยิ้ม

ผู้ประกอบการธุรกิจสบู่สมุนไพร

ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจสมุนไพร