ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 1)

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และCDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0
11/07/2019
sme-cluster
ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 2)
18/07/2019

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 1)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กล่าวเปิดโครงการและเปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ให้การสนับสนุน และมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ณ โรงแรมบางกอก บูติค รีสอร์ท อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง ได้บรรยายเรื่อง การสร้างแบรนด์ และ Packaging ให้ตรงใจลูกค้า

Product Development
1.  stratege – vision – mission and focus for research – technology in terms of planning
2.  Process – from concept to launch
3.  Research – methodologies to lern and understand customer ,cimpetitors and marcro views in market place ( result of testing – concept – product – market )
4.  Project climate – HRM
6.  Company culter – value system to collaborate exterance and internal senses of senior support
7.  Metrics and Performance – report of product development by focusing on market need and finance
8.  Commercialization – product launch – sales force training – customer service – various market test – policies of returns

 

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี ได้บรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้นำ และ CDA ในการพัฒนาคลัสเตอร์ สู่ความสำเร็จ ที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 และ การพัฒนาความเป็นผู้นำ และการวางแผนเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

6 จริตที่ใช้วิเคราะห์คน
1. โทสะจริต เจ้าอารมณ์มักโกรธง่าย
2. พุทธิจริต เจ้าปัญญาเจ้าความคิด
3. ราคะ รักสวยรักงาม
4. สัทธาจริต เชื่อถือจริงใจ ในความเชื่อเป็นอารมณ์
5. โมหะจริต เขลาไม่ค่อยชอบคิดมาก
6. ชอบคิดมาก วิตก กังวล ตัดสินใจไม่เด็ดขาด

การเป็นผู้นำจะต้องมีการวิเคราะห์คนด้วย หลัก 6 จริต เพื่อเข้าใจคนให้มากขึ้นและเลือกลักษณะคนให้เหมาะสมกับงาน

 

 

ภาพโดย:สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบัมภาพโดย: งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี

Comments are closed.