ภาพบรรยากาศ สกก.สบปราบ จ.ลำปาง สำหรับโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรปี2561 ระยะ 2

สกก.สบปราบ จ.ลำปาง สำหรับโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรปี2561 ระยะ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

1. ผู้เข้าร่วมในการพูดคุย 

คุณสมคิด – ผจก.สกก.สบปราบ และทีมงานนายชยพล คติการ

2. สรุปการพูดคุย

2.1 นายชยพล คติการ ให้ข้อมูลความเป็นมา และจุดเริ่มต้นของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ระยะ 1 ปี 60 ดำเนินงานโดย มทร.ธ. ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของ สสว. ตามดัชนีชี้วัดให้ทราบ และได้รับโอกาสให้พัฒนางานต่อเนื่องในการดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2561ระยะ 2 นี้ บนความร่วมมือระหว่าง มทร.ธ. และ สสว.

2.2 ในปี’61 ทางนายชยพล คติการ เสนอให้มีการประสาน ค้ดเลือกให้ สกก.สบปาราบ อ.สบปราบ จ.ลำปางเป็น 1 ใน 9 จังหวัด ที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพราะเห็นถึงความเข้มแข็งของผู้บริหาร สมาชิก และพื้นฐานที่มีความพร้อมครบถ้วน สมบูรณ์

2.3 นายชยพล คติการ ให้รายละเอียดการดำเนินงานคลัสเตอร์ ปี2561 ดังนี้

– งานวิจัยพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต การบริการ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ก้านสมุนไพร และการบริหาร จัดการ ด้วยเครื่องมือคลัสเตอร์

– สร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร

– โอกาสพัฒนาการขาย ตลาดจากในประเทศ มุ่งสู่คลาดประเทศจีน

2.4 เรื่องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการของจีนมีดังนี้ คือ

– สินค้าอุปโภค/บริโภค

จากธรรมชาติ

– สินค้าปลอดภัย

ปลอดสารเคมี

– สินค้าสมุนไพรไทย

– สินค้าเพื่อสุขภาพ

2.5 ข้อมูลโครงการพัฒนาสมุนไพร ปี’61  สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งที่1 ใช้เวลา 2 วัน/จว. โดยจะมีทั้งจว.เก่าและ จว.ใหม่ โดยเริ่มเข้าสู่บทเรียนก่อนเริ่มการอบรมวันแรก ชี้แจงแนะนำโครงการและวัตถุประสงค์ก่อนสำหรับโครงการพัฒนา สมุนไพร ปี2561 ระยะ 2

จากนั้นเริ่มอบรมสัมมนา  โดย :

วันแรก -พื้นฐานทั่วไปของสมุนไพร ใช้เวลา 6 ชม.จำนวนผู้ร่วมงาน 100 คน แบ่งเป็น

– 2 ชม. ต้นน้ำ มาตรฐานปลอดสาร อินทรีย์ โดย เทคโนโลยีการผลิต

– 2ชม. กลางน้ำ ความรู้เรื่องสมุนไพร กระบวนการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมการเข้าถึงงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

– 2 ชม. ปลายน้ำ การขาย ตลาด โดยฝ้ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

– 2 ชม. ทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจ/แผนยุทธศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์ ประจำปี 2561

ในวันที่สอง : การพัฒนาสู่การเป็นคลัสเตอร์ให้ SP CDA แกนนำ สมาชิก 6 ชม. จำนวนผู้ร่วมงาน 30 คน เป็นตามหลักสูตรที่ ทีมอาจารย์และ นายชยพล คติการ ร่วมพัฒนาด้วยกัน เริ่มด้วยอยรมความรู้ในการพัฒนาคลัสเตอร์ 1 ชม. จากนั้น ต่อด้วยอีก 2 ชม. อบรมการใช้งานวิจัย นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การบริการ การบริหารจ้ดการ การวิจัยตลาด และตัวอย่าง ต้นแบบความสำเร็จของการบริหาร จัดการพัฒนาคลัสเตอร์ให้ มั่งมี มั่งคั่ง ยั่งยืน และ มั่นคงตาม Road Map จะถูกหยิบยกมาอบรมเชิงปฎิบัติการโดยกระบวนการ ขั้นตอน ร่วมพบปะ พูดคุย และสอบถามหาโจทย์ ความต้องการงานวิจัย เชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผปก. ทีม อ. และทีมที่ปรึกษา เพื่อวางรากฐานที่มั่นคงของงานเราประมาณ 1 ชม. หลัง

ช่วงบ่าย 3 ชั่วโมง จะเป็นหลักสูตรอบรมจิตสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีม เพื่อให้แกนนำ กรรมการคลัสเตอร์ CDA SP และสมาชิกผู้สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมพัฒนาทีม พัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2561

2.6 ผจก.สมคิดเห็นด้วยและยินดีเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

 

Comments are closed.