เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร ณ ศูนย์ OTOP พุแค จังหวัดสระบุรี (วันที่ 15–16 พ.ค. 61)

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

คุณสิทธิชัย สำเภาพล (รักเร่)

ประธานคลัสเตอร์ภูมิพันไพร

รวบรวมเกษตรกร สร้างผลิตภัณฑ์หลักของจังหวัดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน นำไปสู่การตลาดอย่างยั่งยืน

 

นารีรัช อุทัยแสงสกุล (น้อง)

ประธานเครือข่าย กลุ่ม OTOP จังหวัดสระบุรี

นำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ใด้มาตรฐาน สร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพรทั่วประเทศ

 

อัศวิน ไขรัศมี

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี

มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพืชสมุนไพรในจังหวัดให้ได้รับโอกาสในระดับประเทศสูงขึ้น

 

ภกญ. ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย (เจี๊ยบ)

หัวหน้ากลุ่มงาานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

พัฒนาสมุนไพรร่วมกันเพื่อให้เกิดการต่อยอดนำไปสู่การส่งเสริมรายได้และการพึ่งพาตนเองด้านสมุนไพร

 

นายกิติศักดิ์ ขจรภัย (หนึ่ง)

ผู้ประกอบการเครื่องสำอางรังไหม ผสมน้ำมันดอกทานตะวัน

มีองค์ความรู้ร่วมกัน ทำให้มีเครือข่ายคลัสเตอร์และนำสมุนไพรเด่นๆ ในจังหวัดมาพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม

Comments are closed.