วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดสระบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ศูนย์ OTOP พุแค จังหวัดสระบุรี (วันที่ 15–16 พฤษภาคม 2561)

รักเร่ น หนองย่างเสือ ประธานคลัสเตอร์ภูมิพันไพร

 

นารีรัตน์ อุทัยแสงสกุล (น้อง) ประธานเครือข่าย กลุ่ม OTOP จังหวัดสระบุรี

 

อัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี

 

ภกญ. ชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย (เจี๊ยบ) หัวหน้ากลุ่มงาานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

 

นายกิติศักดิ์ ขจรภัย (หนึ่ง) ผู้ประกอบการเครื่องสำอางรังไหม ผสมน้ำมันดอกทานตะวัน

Comments are closed.