กำหนดการอบรม 63

กำหนดการ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563

 

ลำดับ วันที่ จังหวัด
1. 9 – 10 มี.ค. 2563 จ.ศรีสะเกษ
2. 13 – 14 มี.ค. 2563 จ.กาฬสินธุ์
3. 17 – 18 มี.ค.. 2563 จ.สุพรรณบุรี
4. 19 – 20 มี.ค. 2563 จ.ราชบุรี
5. 23 – 24 มี.ค. 2563 จ.นครศรีธรรมราช
6. 27 – 28 มี.ค. 2563 จ.ชัยภูมิ
7. 18 – 19 มิ.ย. 2563 จ.ชัยภูมิ
8. 23 มิ.ย. 2563 จ.ชัยภูมิ