เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
16/07/2020
คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
21/07/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563

นางจริญญา เติมศิลป์
ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ

“ดีใจที่มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน เพิ่มช่องทางการตลาดให้ชุมชน”

วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลห้วยบง จังหวัดชัยภูมิ


นางธนัญญา สิงห์ลา วิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลห้วยบง จังหวัดชัยภูมิ

“ขอบคุณทาง สสว.และ มทร.ธัญบุรี ที่ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคที่บริโภคผักของกลุ่ม ปลอดภัยไร้สารพิษ”

ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ


นางปราณี มาลา เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ

“ดีใจที่ได้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ใหม่ ๆ เข้ามา ได้นำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาในหมู่บ้าน”

เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบ้านนวลทอง จังหวัดชัยภูมิ


นายสมชาย เหล่าบัวบาน ผู้ประสานงานคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิ

“เป็นการเชื่อมโยงคลัสเตอร์ต่าง ๆ เข้าหากัน สร้างเครือข่ายเกษตรกร ผลักดันสินค้าต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและราคาเพิ่มขึ้น”

ผู้ประสานงานคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิ


นายอุดร นูพลกรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ

“อยากให้สมาชิกคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรชัยภูมิมีความเป็นอยู่ที่ มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม จังหวัดชัยภูมิ

Comments are closed.